Program

TURNUS - Program

Nasz turnus trwa zazwyczaj 11 dni (od poniedziałku do piątku).

Terapia odbywa się we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedzieli. Nie przewidujemy przerw w inne dni wolne od pracy. Zajęcia terapeutyczne obejmują w sumie 10 pełnych dni i kończą się w piątek późnym popołudniem. Zajęcia logopedyczne, dogoterapii i terapii pedagogicznej odbywa się dla każdego dziecka każdego dnia zajęć. Prowadzimy także zajęcia zabaw kreatywnych w godzinach do- i popołudniowych oraz inne zajęcia (konsultacje psychologów, taniec, joga itp.)

 

Przyjazdy rodzin z dziećmi zaplanowane są w poniedziałek po południu. Zajęcia rozpoczynają się we wtorek po śniadaniu. Turnus kończy się po zajęciach w piątek. Możliwe jest przedłużenie pobytu na kolejne dni po zgłoszeniu zamiaru w Karcie Uczestnika i uzgodnieniu z recepcją.

Nasz turnus tradycyjnie koncentruje się na terapii neurologopedycznej, a celem jest pogłębiona diagnoza i wdrożenie terapii w taki sposób, by rodzice mogli korzystać z turnusowych doświadczeń w dalszym wspieraniu dziecka. Stąd w tym roku do dyspozycji rodziców będzie aż pięciu logopedów. Zajęcia indywidualne z logopedą trwają 40 minut, a z dogoterapeutą i z pedagogiem po 30 minut.

Poranne zajęcia skupiają się na budowaniu nowych umiejętności, zarówno rodziców jak i dzieci. Po południu i wieczorem czas poświęcony jest na konsultacje, szkolenia i utrwalanie zdobytej wiedzy i nowych doświadczeń. Temu też służy zarówno wsparcie terapeutów jak i pomoc wolontariuszy ( studentów i absolwentów logopedii).

Każdego dnia oferujemy również zajęcia oparte na zabawach kreatywnych, rozwijających funkcje poznawcze dzieci. Zajęcia te odbywają się  przed południem  i po południu.

Oprócz zajęć specjalistycznych dla dzieci, wspieramy rodziców, organizując dodatkowe zajęcia ( joga, nauka tańca itp.) czy spotkania z osobami wspierającymi umiejętności i wiedzę związaną z rozwojem osobistym. Te zajęcia stanowią równorzędny element programu terapii dziecka. Chcemy, by pobyt na turnusie stanowił dla rodziców okazję do wspierania nie tylko dziecka, ale  by służył budowaniu kompetencji rodzica. Z tego powodu zachęcamy do udziału w turnusie całymi rodzinami i do uczestnictwa w zajęciach obojga rodziców.

UWAGA. Wybierając nasz turnus, prosimy zaplanujcie Państwo swój udział we wszystkich zajęciach dziecka, a także udział w popołudniowych i późnowieczornych zajęciach dla dorosłych. (Pod nieobecność rodziców dzieci objęte są opieką wolontariuszy)

Oto opis szczegółowy głównych rodzajów zajęć.

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA KAŻDEGO DZIECKA OBEJMUJE:
• ocenę odruchowych reakcji oralnych w zależności od wieku rozwojowego dziecka,
• ocenę budowy anatomicznej narządów mowy,
• ocenę funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (pozycja spoczynkowa narządów mowy, dojrzałość funkcji połykania, ocenę funkcji oddychania),
• ocenę umiejętności pokarmowych (nagryzanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, funkcja picia),
• ocenę umiejętności poznawczych wg wybranego wystandaryzowanego testu – np. MFDR,
• próbę oceny kształtującej się lateralizacji,
• ocenę sposobu komunikowania się (werbalnego i pozawerbalnego),
• ocenę rozumienia mowy (kontekst, konsytuacja, rozumienie precyzyjne).
Pozwala to na wyznaczenie ogólnego i szczegółowego toku logoterapii (obejmującego priorytety możliwe do uzyskania w trakcie turnusu). Uwzględniony jest również priorytet najistotniejszy dla rodzica.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA:
Dla każdego dziecka po diagnozie opracowujemy indywidualny program terapii, uwzględniający jego potrzeby i możliwości.
Zajęcia prowadzone są codziennie (oprócz niedziel). Każde dziecko ma zapewnione 40 minut zajęć z logopedą dziennie. Nasze priorytety w terapii:
-budowanie kompetencji komunikacyjnej dziecka
-usprawnianie funkcjonowania aparatu oralnego
-usprawnianie umiejętności pokarmowych.

Ponieważ jednym z podstawowych założeń naszego turnusu jest podnoszenie kompetencji Rodziców, zajęcia prowadzone są w ich obecności i z ich udziałem. W trakcie zajęć prowadzone są zeszyty ćwiczeń, by dać Rodzicom możliwość utrwalania efektów uzyskanych na zajęciach, w popołudniowych zabawach.
Po zakończeniu turnusu Rodzice otrzymują szczegółową diagnozę oraz zalecenia do terapii.

W ramach programu terapii wykorzystywane są metody wspierające (w zależności od wyboru metody przez logopedę prowadzącego):

-terapie manualne (manualna terapia dysfagii, manualna terapia krtani)
-metoda neurobiologiczna, metoda sekwencyjno-symultaniczna (stymulowanie umiejętności prawo i lewo-półkulowych w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej)
-elementy Ustno-Twarzowej Terapii Regulacyjnej Castillo Moralesa (niwelowanie zaburzeń pokarmowych, sensorycznych oraz wyrównywanie napięcia mięśniowego w obrębie oralnym)
-mioterapia układu oralnego
-masaż Shantali dla najmłodszych dzieci (budowanie kompetencji Rodzica, więzi z dzieckiem, poczucie świadomości własnego ciała, odwrażliwianie)
-ergoterapia (terapia ręki)
-elementy logorytmiki, metody werbo-tonalnej
-terapia umiejętności pokarmowych
-kinezjo-taping oralny w zależności od potrzeb dziecka

DOGOTERAPIA
Podczas zajęć dogoterapii rolą psa jest nie tylko oswajanie dziecka z obecnością zwierzęcia ale przede wszystkim motywowanie dziecka do wykonywania ćwiczeń rozwijających jego umiejętności.
W czasie zajęć i zabaw naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie zadań terapeutycznych, a nade wszystko mobilizują je do podejmowania nowych wyzwań.
Obecność psa ułatwia pokonywanie oporu przed nawiązaniem kontaktu, eliminuje zachowania opozycyjne, rozwija zdolności dzieci do uczenia się. Dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne i kształtują wrażliwość. Specjalne przeszkolenie psa, przygotowujące go do wspierania różnego rodzaju terapii powoduje, że pies koncentruje na sobie uwagę dziecka, zachęca go do zabawy, uatrakcyjniając zajęcia i pomagając w przełamywaniu lęku i pokonywaniu trudności.
W rezultacie dzieci są lepiej zmotywowane do wykonywania ćwiczeń i zadań. Jednocześnie proces terapii nabiera charakteru emocjonalnej zabawy, przyczyniając się do lepszego utrwalenia umiejętności. Program zajęć na turnusie budowany jest dla każdego dziecka, w zależności od jego potrzeb i deficytów rozwojowych. Zajęcia odbywają się indywidualnie co drugi dzień przez 30 minut, naprzemiennie z terapią pedagogiczną.

ERGOTERAPIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
Ergoterapia pomaga m.in. w pokonywaniu trudności związanych z wykonywaniem codziennych czynności takich jak: rozbieranie się i ubieranie, mycie, czesanie, przygotowywanie i spożywanie posiłków itp.
Wskazana jest u osób z zaburzeniami ruchu, postrzegania, percepcji, z deficytami rozwoju intelektualnego, a także u dzieci, które mają trudności w radzeniu sobie z codziennością.
Ma na celu poprawienie jakości funkcjonowania w życiu codziennym, wzmocnienie sensomotorycznych funkcji dziecka.
Efektem kształtowania się motoryki precyzyjnej (motoryki dłoni) jest udoskonalenie pracy zmysłów, poprawienie zdolności różnicowania przedmiotów oraz usprawnienie mowy.
Terapia pedagogiczna z elementami logorytmiki i ergoterapii realizowana jest przemiennie z dogoterapią w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka, ustalanych w zespole.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW
Do dyspozycji rodziców i dzieci przez cały dzień dostępnych jest dwóch terapeutów (psycholog, pedagog) specjalistów problemów rodzinnych, wychowania i rozwoju osobistego. Terapeuci oferują swój czas, wiedzę i umiejętności każdemu z rodziców, który będzie chciał skorzystać z konsultacji zarówno w obszarze wychowania dzieci, rozwijania osobistych relacji w związku, jak i w innych kwestiach, które uznacie Państwo za ważne i warte skonsultowania. Na spotkania z terapeutami będziecie mogli Państwo umawiać się na bieżąco, w zależności od potrzeb.

BASEN DLA DZIECI Z OPIEKUNAMI
Każdego dnia roboczego dla dzieci i opiekunów dostępny jest basen z krytą pływalnią. Korzystanie z basenu ujęte jest w programie Turnusu w zakresie 45 minut dziennie (dni terapeutyczne).

ZABAWY KREATYWNE
Codziennie w godzinach popołudniowych zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na zabawy, których głównym celem jest rozwijanie wyobraźni i myślenia kreatywnego oraz wzmacnianie kompetencji społecznych oraz radość ze wspólnej zabawy. Zabawy kreatywne będą miłym zakończeniem dnia i pozwolą dzieciom na chwilę relaksu i odpoczynku po dniu pełnym zajęć terapeutycznych.

SZKOLENIA I ZAJĘCIA DLA OPIEKUNÓW
Co najmniej dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych (kiedy dzieci śpią pod opieką wolontariuszy), zapraszamy opiekunów na warsztaty szkoleniowe, podczas których specjaliści prezentują metody i omawiają istotne dla rodziców i opiekunów zagadnienia. Przybliżamy problemy neurologopedyczne, uczymy masaży, nowych metod pracy z dziećmi, prowadzimy zajęcia z zakresu komunikacji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wzbogacania relacji rodzinnych, rozwoju osobistego itp. Spotkania te stanowią wyróżnik naszego turnusu i są równie ważne jak cały proces terapii dzieci.
Jednocześnie w godzinach wieczornych organizujemy także dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych rodziców oparte na tańcu oraz treningach jogi.

OPIEKA I WSPARCIE WOLONTARIUSZY
W trakcie szkoleń dzieci znajdą się pod opieką wolontariuszy i innych pracowników kadry. Opiekę nad dziećmi oferujemy także w miarę potrzeby w innym czasie, także wieczorem np. przy kąpieli – ta forma pomocy odbywać się będzie w oparciu o wolontariuszy, absolwentów studiów pedagogicznych, studentów logopedii . Oprócz wsparcia opiekuńczego zadaniem wolontariuszy będzie także wspieranie rodziców w utrwalaniu nabytych umiejętności podczas zadań opiekuńczych.

RAMOWY PLAN DNIA NA TURNUSIE

Posiłki: 8.00, 13.00, 18.00

Zajęcia terapeutyczne (plan stały): logopedia, terapia pedagogiczna, dogoterapia :     8.30 – 16.30

Zabawy Kreatywne:     do wyboru – przed południem lub po południu

Basen:     W czasie wolnym pomiędzy 9.00 a 17.00

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców:     9.00 – 18.00 wg indywidualnych uzgodnień

Szkolenia i sesje dla rodziców (w tym zajęcia dodatkowe) w godzinach wieczornych.

Podczas zajęć adresowanych do rodziców dzieci znajdują się pod opieką wolontariuszy (także w godzinach wieczornych).