REGULAMIN USŁUG ON-LINE

Regulamin usług on-line Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej

 

  1. Informacje o Firmie
   1. Firma Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna jest niepubliczna placówką oświatową zarejestrowaną w Polsce, w rejestrze niepublicznych placówek oświatowych prowadzonym przez Urząd Miasta w Zielonej Górze (NIP 9291437171)
   2. Właścicielem firmy jest Mirosława Rządzka.
   3. Firma świadczy usługi on-line w zakresie konsultacji neurologopedycznych.
   4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej podczas rozpoczęcia terapii jest sąd właściwy dla siedziby firmy.

    
  2. Rodzaj i warunki wykonywanych usług
   1. Słowniki pojęć użytych w Regulaminie usługi:
    1. Konsultacja on-line – zwana dalej usługą realizowana za pośrednictwem dowolnej platformy komunikacyjnej (Skype, Messanger, Zoom, ClickMeeting itp.) przez neurologopedę dr Mirosławę Rządzką.
    2. System rezerwacji – moduł rezerwacji i płatności znajdujący się na stronie logopeda.zgora.pl w zakładce on-line
    3. Klient – osoba zamawiająca usługę – rodzic, opiekun prawny, inny przedstawiciel pacjenta zamawiający i opłacający usługę
    4. Pacjent – osoba której dotyczy konsultacja – dziecko, inny podopieczny Klienta
    5. Płatnik – osoba prawna lub fizyczna na którą wystawiana jest faktura za usługę
   2. Konsultacje on-line są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób, które potrzebują konsultacji neurologopedy
   3. Wszyscy Klienci są traktowani indywidualnie, na zasadach równości i z należytym szacunkiem.
   4. Konsultacje są zawsze dostosowywane do potrzeb indywidualnych Klienta oraz Pacjenta.
   5. Aby korzystać z Usług online należy mieć dostęp do urządzeń elektronicznych, które umożliwiają przeglądanie i edytowanie różnego rodzaju treści elektronicznych:
    • Komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy lub tablet wyposażone w kamerę i mikrofon oraz
    • Aktualne oprogramowanie do odtwarzania filmów (np. VLC)
    • Aktualne oprogramowanie do otwierania i edycji dokumentów (np. MSOffice)
    • Aktualne oprogramowanie do przeglądania Internetu (np.Edge, Firefox i inne)
   6. Wszystkie ceny na stronie internetowej podawane są w PLN i nie zawierają VAT-u.
   7. Ceny są wiążące i podlegają realizacji w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
   8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług lub produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
   9. Klient zamawiający usługę jest zobowiązany i uprawniony do wykorzystania jej wyłącznie do celów określonych niniejszym regulaminem oraz obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystanie usługi do celów reklamowych, celów związanych z promocją towarów usług czy innych treści (w tym politycznych, dyskryminujących, naruszających prawa osób trzecich itp.) W szczególności klient jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności karnej do powstrzymania się od dostarczania w ramach usługi treści o charakterze bezprawnym.
   10. Wszelkie naruszenia o których mowa w pkt 9 będą skutkowały natychmiastowym zerwaniem zawartej umowy usługi, utratą uprawnień reklamacyjnych a w sytuacjach naruszenia prawa złożeniem doniesienia do właściwych organów wraz z ujawnieniem danych osobowych sprawcy.
    
  1. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
   1. Zawarcie umowy o realizację usługi
    1. Zawarcie umowy następuję poprzez złożenie i opłacenie zamówienia na stronie www.logopeda.zgora.pl lub w wyjątkowych przypadkach poprzez zarezerwowanie telefonicznie a następnie opłacenie usługi w dowolnym systemie bankowym.
    2. Zamówienie obejmuje dwa etapy
     • REZERWACJA TERMINU, który obejmuje:
      • Wybór terminu i godziny konsultacji
      • Wypełnienie formularza z danymi pacjenta i danymi do faktury
      •  
      • Zatwierdzenie rezerwacji i przejście do płatności (Rezerwacja terminu konsultacji ważna jest 24 godziny od momentu rezerwacji i w razie braku płatności w tym okresie jest automatycznie anulowana)
     • PŁATNOŚĆ
      • Płatność możliwa jest bezpośrednio w trakcie rezerwacji lub w terminie 24 godzin od momentu rezerwacji za pośrednictwem integratora usług płatniczych online Tpay
      • Realizacja usługi możliwa jest po zaksięgowaniu na koncie Poradni w Tpay wpłaty za zamówienie.
   2. Rozwiązanie umowy o realizację usługi
    1. Klient może zrezygnować z zamówionej i opłaconej usługi w terminie nie krótszym niż 24 g przed terminem zarezerwowanym w systemie rezerwacji, Rezygnacja po tym terminie nie skutkuje zwrotem wpłaconych środków.
    2. Rezygnacja następuje poprzez oświadczenie klienta o woli rezygnacji przesłane droga elektroniczną na adres mira@zg.home.pl. O ważności rezygnacji decyduje termin wysłania przez Klienta oświadczenia.
    3. Klient który w prawidłowy sposób przesłał rezygnacje otrzymuje zwrot wpłaconej należności wyłącznie za pośrednictwem integratora płatności Tpay i w czasie przewidzianym regulaminami Tpay.
    4. Ograniczenie zakresu lub miana terminu realizacji możliwa jest na podstawie ustaleń telefonicznych lub mailowych pomiędzy klientem a realizatorem usługi.
    5. Zmiana terminu rezerwacji powinna nastąpić co najmniej 24 godziny przed terminem realizacji usługi
    6. Ograniczenie lub lub miana terminu realizacji wybranej usługi przez Poradnię lub Klienta jest możliwe w sytuacji, gdy ma miejsce:
     • Choroba terapeuty.
     • Przerwa techniczna w działaniu systemu zarządzania danymi
     • Mają miejsce inne czynniki uniemożliwiające realizacje usługi niezależne od Poradni lub Klienta
    7. O braku możliwości realizacji usługi lub występujących ograniczeniach z nią związanych Firma powiadomi klienta niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat.
     
  1. Prawa autorskie
   1. Wszystkie materiały związane z wykonaniem zamówionej usługi wysłane lub udostępnione w trakcie usług są własnością Poradni i można z nich korzystać wyłącznie do celów związanych bezpośrednio z zakresem usługi i w odniesieniu do Klienta i Pacjenta uczestniczących w usłudze.
   2. Żadne materiały ani dokumentacja nie mogą być udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim w żadnej formie.
   3. Wszystkie materiały przesłane przez Klienta do analizy terapeutycznej automatycznie stają się własnością firmy.
   4. Materiały uzyskiwane od Klientów takie jak filmy, zdjęcia czy rysunki itp. mogą być wykorzystywane do celów naukowych (w tym publikacje o charakterze naukowym) po wcześniejszej anonimizacji tych materiałów.
   5. Wymienione w pkt 4 materiały wymagają pisemnej zgody Klienta na publikację w celach innych niż naukowe.
    
 1. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług podlegają negocjacji i będą rozwiązywane polubownie z poszanowaniem zasady równości i wzajemmnosci
  2. Spory, w których strony nie znalazły polubownego rozwiązania będą rozwiązywane na drodze sadowej w drodze pozwu wnoszonego dla właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Poradni Sądu Rejonowego w Zielonej Górze