RODO

Regulamin usług on-line Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej

  1. Informacje o Firmie
   1. Firma Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna jest niepubliczna placówką oświatową zarejestrowaną w Polsce, w rejestrze niepublicznych placówek oświatowych prowadzonym przez Urząd Miasta w Zielonej Górze (NIP 9291437171)
   2. Właścicielem firmy jest Mirosława Rządzka.
   3. Firma świadczy usługi on-line w zakresie konsultacji neurologopedycznych.
   4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej podczas rozpoczęcia terapii jest sąd właściwy dla siedziby firmy.

    
  2. Rodzaj i warunki wykonywanych usług
   1. Słowniki pojęć użytych w Regulaminie usługi:
    1. Konsultacja on-line – zwana dalej usługą realizowana za pośrednictwem dowolnej platformy komunikacyjnej (Skype, Messanger, Zoom, ClickMeeting itp.) przez neurologopedę dr Mirosławę Rządzką.
    2. System rezerwacji – moduł rezerwacji i płatności znajdujący się na stronie logopeda.zgora.pl w zakładce on-line
    3. Klient – osoba zamawiająca usługę – rodzic, opiekun prawny, inny przedstawiciel pacjenta zamawiający i opłacający usługę
    4. Pacjent – osoba której dotyczy konsultacja – dziecko, inny podopieczny Klienta
    5. Płatnik – osoba prawna lub fizyczna na którą wystawiana jest faktura za usługę
   2. Konsultacje on-line są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób, które potrzebują konsultacji neurologopedy
   3. Wszyscy Klienci są traktowani indywidualnie, na zasadach równości i z należytym szacunkiem.
   4. Konsultacje są zawsze dostosowywane do potrzeb indywidualnych Klienta oraz Pacjenta.
   5. Aby korzystać z Usług online należy mieć dostęp do urządzeń elektronicznych, które umożliwiają przeglądanie i edytowanie różnego rodzaju treści elektronicznych:
    • Komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy lub tablet wyposażone w kamerę i mikrofon oraz
    • Aktualne oprogramowanie do odtwarzania filmów (np. VLC)
    • Aktualne oprogramowanie do otwierania i edycji dokumentów (np. MSOffice)
    • Aktualne oprogramowanie do przeglądania Internetu (np.Edge, Firefox i inne)
   6. Wszystkie ceny na stronie internetowej podawane są w PLN i nie zawierają VAT-u.
   7. Ceny są wiążące i podlegają realizacji w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
   8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług lub produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
   9. Klient zamawiający usługę jest zobowiązany i uprawniony do wykorzystania jej wyłącznie do celów określonych niniejszym regulaminem oraz obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystanie usługi do celów reklamowych, celów związanych z promocją towarów usług czy innych treści (w tym politycznych, dyskryminujących, naruszających prawa osób trzecich itp.) W szczególności klient jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności karnej do powstrzymania się od dostarczania w ramach usługi treści o charakterze bezprawnym.
   10. Wszelkie naruszenia o których mowa w pkt 9 będą skutkowały natychmiastowym zerwaniem zawartej umowy usługi, utratą uprawnień reklamacyjnych a w sytuacjach naruszenia prawa złożeniem doniesienia do właściwych organów wraz z ujawnieniem danych osobowych sprawcy.
    
  1. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
   1. Zawarcie umowy o realizację usługi
    1. Zawarcie umowy następuję poprzez złożenie i opłacenie zamówienia na stronie www.logopeda.zgora.pl lub w wyjątkowych przypadkach poprzez zarezerwowanie telefonicznie a następnie opłacenie usługi w dowolnym systemie bankowym.
    2. Zamówienie obejmuje dwa etapy
     • REZERWACJA TERMINU, który obejmuje:
      • Wybór terminu i godziny konsultacji
      • Wypełnienie formularza z danymi pacjenta i danymi do faktury
      •  
      • Zatwierdzenie rezerwacji i przejście do płatności (Rezerwacja terminu konsultacji ważna jest 24 godziny od momentu rezerwacji i w razie braku płatności w tym okresie jest automatycznie anulowana)
     • PŁATNOŚĆ
      • Płatność możliwa jest bezpośrednio w trakcie rezerwacji lub w terminie 24 godzin od momentu rezerwacji za pośrednictwem integratora usług płatniczych online Tpay
      • Realizacja usługi możliwa jest po zaksięgowaniu na koncie Poradni w Tpay wpłaty za zamówienie.
   2. Rozwiązanie umowy o realizację usługi
    1. Klient może zrezygnować z zamówionej i opłaconej usługi w terminie nie krótszym niż 24 g przed terminem zarezerwowanym w systemie rezerwacji, Rezygnacja po tym terminie nie skutkuje zwrotem wpłaconych środków.
    2. Rezygnacja następuje poprzez oświadczenie klienta o woli rezygnacji przesłane droga elektroniczną na adres mira@zg.home.pl. O ważności rezygnacji decyduje termin wysłania przez Klienta oświadczenia.
    3. Klient który w prawidłowy sposób przesłał rezygnacje otrzymuje zwrot wpłaconej należności wyłącznie za pośrednictwem integratora płatności Tpay i w czasie przewidzianym regulaminami Tpay.
    4. Ograniczenie zakresu lub miana terminu realizacji możliwa jest na podstawie ustaleń telefonicznych lub mailowych pomiędzy klientem a realizatorem usługi.
    5. Zmiana terminu rezerwacji powinna nastąpić co najmniej 24 godziny przed terminem realizacji usługi
    6. Ograniczenie lub lub miana terminu realizacji wybranej usługi przez Poradnię lub Klienta jest możliwe w sytuacji, gdy ma miejsce:
     • Choroba terapeuty.
     • Przerwa techniczna w działaniu systemu zarządzania danymi
     • Mają miejsce inne czynniki uniemożliwiające realizacje usługi niezależne od Poradni lub Klienta
    7. O braku możliwości realizacji usługi lub występujących ograniczeniach z nią związanych Firma powiadomi klienta niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat.
     
  1. Prawa autorskie
   1. Wszystkie materiały związane z wykonaniem zamówionej usługi wysłane lub udostępnione w trakcie usług są własnością Poradni i można z nich korzystać wyłącznie do celów związanych bezpośrednio z zakresem usługi i w odniesieniu do Klienta i Pacjenta uczestniczących w usłudze.
   2. Żadne materiały ani dokumentacja nie mogą być udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim w żadnej formie.
   3. Wszystkie materiały przesłane przez Klienta do analizy terapeutycznej automatycznie stają się własnością firmy.
   4. Materiały uzyskiwane od Klientów takie jak filmy, zdjęcia czy rysunki itp. mogą być wykorzystywane do celów naukowych (w tym publikacje o charakterze naukowym) po wcześniejszej anonimizacji tych materiałów.
   5. Wymienione w pkt 4 materiały wymagają pisemnej zgody Klienta na publikację w celach innych niż naukowe.
    
 1. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług podlegają negocjacji i będą rozwiązywane polubownie z poszanowaniem zasady równości i wzajemmnosci
  2. Spory, w których strony nie znalazły polubownego rozwiązania będą rozwiązywane na drodze sadowej w drodze pozwu wnoszonego dla właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Poradni Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych:
  1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna Zielona Góra 65-001 ul. Węgierska 32 5
  2. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych udziela Jerzy Rządzki, adres email jerzy@MJRConsulting.pl
   
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
  1. Dane osobowe gromadzone są w celu prawidłowej realizacji usług terapeutycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Poradnię, a w szczególności w celu:
   1. prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji medycznej i oświatowej,
   2. prowadzenia korespondencji, usług informatycznych (powiadomienia, przesyłanie dokumentacji online),
   3. Rejestracja na diagnozę, terapię lub inne świadczenia terapeutyczne ( w tym udział w Turnusie Neurologopedycznym, szkoleniu itp.) stanowią wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wymaganych prawem i niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi. Odmowa podania niezbędnych danych powoduje zaniechanie dalszego wdrażania świadczenia usług wymagających identyfikacji pacjenta czy innych czynności związanych z usługą.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
   1. ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, jest również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO,
   2. Art. 9 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
   3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    
 1. Kategorie zbieranych danych:
  1. Dane osobowe pacjentów / uczestników niezbędne do identyfikacji pacjenta/uczestnika, prowadzenia dokumentacji medycznej lub szkoleniowej, wystawienia opinii, zaleceń, zaświadczeń oraz innych dokumentów przewidzianych prawem a związanych z rodzajem udzielanej usługi,
  2. Dane kontaktowe zbierane bezpośrednio lub za pośrednictwem formularzy online niezbędne do pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia usługi lub do podjęcia kontaktu z osobą rejestrująca się do wykonania usługi,
  3. Dane zbierane bezpośrednio przechowywane są w siedzibie poradni lub miejscu realizacji usługi i są zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób trzecich,
  4. Dane zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.logopeda.zgora.pl przechowywane są na zabezpieczonych h serwerach oraz komputerach chronionych hasłem i dodatkowymi zabezpieczeniami.
   
 1. Informacje dotyczące profilowania danych:
  1. Nie udostępniamy danych podmiotom trzecim za wyjątkiem instytucji współpracujących z nami przy realizacji świadczeń takich jak organizacja szkoleń, turnusów itp.,
  2. Przekazywane dane objęte są klauzulą poufności i zawierają informacje niezbędne do zakwaterowania lub realizacji szczególnej usługi (np. wystawienie faktur, zameldowanie itp.),
  3. Nie prowadzimy profilowania danych w jakichkolwiek celach marketingowych itp.
   
 1. Okres przechowywania danych i prawa właściciela danych:
  1. Dane medyczne przechowywane są przez okres 20 lat i nie podlegają prawu do zaniechania przetwarzania danych zgodnie z odnośnymi przepisami prawa pkt II./3/a,
  2. Dane związane z działalnością edukacyjną Poradni przechowywane są wieczyście w zakresie niezbędnym do odtworzenia dokumentów pozwalających na potwierdzenie odbycia szkolenia czy usługi terapeutycznej,
  3. Pozostałe dane podlegają zaniechaniu przetwarzania na podstawie zgłoszonej drogą poczty elektronicznej prośby o zaniechanie przetwarzania. Prośba powinna jednoznacznie określać rodzaj danych do usunięcia oraz właściciela,
  4. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych, żądania sprostowań danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo usunięcia danych (z pominięciem sytuacji pkt V./1 i 2).